Bo og omsorg

”Det er veldokumentert at dyr er god terapi - tilrettelagt ridning gir også mestringsfølelse”Langtidstiltak

Et langtidsopphold (over 6 måneder) ved tiltaket skal dekke ungdommens behov for omsorg, opplæring og behandling, samt legge til rette for et meningsfylt dag/skoletilbud som skal fungere over en lengre tidsperiode. Oppholdet skal sikre ungdommen muligheter for personlig utvikling, endring, modning, vekst og en meningsfylt tilværelse. Ungdommen vil under oppholdet være underlagt de regler og rutiner som gjelder.

Vi er opptatt av å etablere et aktivitetstilbud for alle ungdommer. Det er viktig med struktur i hverdagen. Skole eller arbeid er gode sosialiseringsarenaer. Vi samarbeider tett med den lokale skolen. På gården kan vi skreddersy et opplegg som ivaretar ungdommens behov med fokus på å skape mestringsopplevelser (se under ”Dagtilbud”). På gården får ungdommen instruksjon og oppfølging av erfarne voksenpersoner. Det å legge til rette for og skape mestringsopplevelser på flere arenaer mener vi er selve forutsetningen for at ungdommen skal få styrket sitt selvbilde.

Et langtidsopphold ved tiltaket innebære også at man jobber med sitt nettverk og sin familie. Målsettingen med dette arbeidet vil være at ungdommen skal bli ”eier” av sin egen historie, få et avklart forhold til egen historie og at ungdommen skal kunne forholde seg til sin historie på en god måte. Et viktig fokus i dette arbeidet vil i tillegg være å identifisere ressurspersoner for ungdommen både i familien og det øvrige nettverk, slik at disse kan benyttes i arbeidet med å danne ”nye prososiale” nettverk.

Et langtidsopphold handler også om å etablere gode rutiner og struktur i hverdagen, da i forhold til døgnrytme, kosthold, hygiene og helse. Gården som læringsarena, med den naturlige struktur som den innebærer, gir her et ypperlig utgangspunkt.

Endringsarbeid og behandling krever et nært samarbeid. Vi mener at det er en forutsetning for å kunne lykkes i endringsarbeidet at ungdommen selv trekkes med, så langt det lar seg gjøre, da det er hun eller han som best kjenner sin historie og sine behov

Huser Forvaltning AS - 1684 Vesterøy - Tlf: 91 30 44 66 - E-post: post@huserforvaltning.no


Nettløsning og design er levert av Kréatif AS